ລ/ດ ລາຍການສາຍທາງແລ່ນ ໄລຍະທາງ ບ່ອນລົງແວ່ຈອດ
1 ຫລວງພະບາງ-ວັງວຽງ 5 ຊົ່ວໂມງ (ບໍ່ລວມເວລາແວ່) ແວ່ກິນເຂົ້າ ກີ່ວກະຈຳ, ແວ່ກາສີ
2 ຫລວງພະບາງ-ໂພນສະຫວັນ 6 ຊົ່ວໂມງ (ບໍ່ລວມເວລາແວ່) ພູຄູນ, ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຖ້າແຂກຕ້ອງການ
3 ຫລວງພະບາງ-ຫຼວງນ້ຳທາ 8 ຊົ່ວໂມງ (ບໍ່ລວມເວລາແວ່) ປາກມອງ, ອຸດົມໄຊ, ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຖ້າແຂກຕ້ອງການ
4 ຫລວງພະບາງ-ໜອງຂຽວ 3 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ (ບໍ່ລວມເວລາແວ່) ປາກມອງ, ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຖ້າແຂກຕ້ອງການ
5 ຫລວງພະບາງ-ຕາດກວາງຊີ 40 ນາທີ (ບໍ່ລວມເວລາແວ່) ກັບຈາກຕາດແລ້ວ ແວ່ບ້ານມົ້ງສົງ່ແຂກຮອດໃນເມືອງລົງໜ້າໄປສະນີ
 
 
 
 
 
 
   
 
Lao English