1. ຫຼວງພະບາງ - ບໍ່ແກ້ວ 7:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 150.000 ກີບ, ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 9 ຊົ່ວໂມງ)

- Luang Prabang - Borkeo 7:30 AM Price = 150.000 kip, come by yourself (Using time 9 hour)

ຕິດຕໍ່ໄດ້:
ໂທລະສັບ: 071 212 979, 030 9244454, 030 5334425
Fax: 260296.
E-mail: minivanstation@hotmail.com

 
 
 
 
   
 
Lao English