- ຫຼວງພະບາງ - ຈິງຮຸງ 7:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 235.000 ກີບ ລົດເມນັ່ງ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 14 ຊົ່ວໂມງ)

- Luang Prabang-Chiang Hong 7:30 AM Price = 235.000 kip come by yourself (Seating Bus 14 hour)

ຕິດຕໍ່ໄດ້:
ໂທລະສັບ: 071 212 979, 030 9244454, 030 5334425
Fax: 260296.
E-mail: minivanstation@hotmail.com

 
 
 
 
   
 
Lao English