- ລົດຫຼວງພະບາງ - ຊຽງໃໝ່ 18:00 ຕອນແລງ ລາຄາ = 310.000 ກີບ ລົດເມນັ່ງ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 18 ຊົ່ວໂມງ)
- Luang Prabang – Chiang Mai 18:00 PM Price = 310.000 kip come by yourself (Seating Bus 28 hour)

ໝາຍເຫດ: + ຈຸດຈອດຂອງລົດຊຽງໃໝ່: ຊຽງຂອງ 190.000/p, ຊຽງລາຍ 247.000/

ຕິດຕໍ່ໄດ້:
ໂທລະສັບ: 071 212 979, 030 9244454, 030 5334425
Fax: 260296.
E-mail: minivanstation@hotmail.com

 
 
 
 
 
   
 
Lao English