1) ຫຼວງພະບາງ-ນະຄອນວິງ 18:00 ຕອນແລງ ລາຄາ = 250.000 ກີບ ລົດເມຕຽງນອນ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 18 ຊົ່ວໂມງ)
- Luang Prabang - Ving 18:00 PM Price = 250.000 kip come by yourself (Sleeping Bus 18 hour)

2) ຫຼວງພະບາງ - ຮ່າໂນຍ 18:00 ຕອນແລງ ລາຄາ = 350.000 ກີບ ລົດເມຕຽງນອນ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ)
- Luang Prabang – Hanoi 18:00 PM Price = 350.000 kip come by yourself (Sleeping Bus 24 hour)


ຕິດຕໍ່ໄດ້:

ໂທລະສັບ: 071 212 979, 030 9244454, 030 5334425
Fax: 260296.
E-mail: minivanstation@hotmail.com
 
 
 
 
 
   
 
Lao English