ລ/ດ ຕົ້ນທາງ ຈຸດຈອດຊົ່ວຄາວ ໄລຍະທາງ ໃຊ້ເວລາເດີນທາງ ລາຄາ
1 ຫລວງພະບາງ ບໍ່ເຕັນ 293 Km 9 ຊົ່ວໂມງ 130,000
2 ຫລວງພະບາງ ບໍ່ຫ່ານ 297 Km 9 ຊົ່ວໂມງ 130,000
3 ຫລວງພະບາງ ເມືອງຫຼາ 355 Km 11 ຊົ່ວໂມງ 140,000
4 ຫລວງພະບາງ ພູເອີ, ຊື່ມ່າວ 641 Km 15 ຊົ່ວໂມງ 290,000
5 ຫລວງພະບາງ ເມືອງຈຽງ 811 Km 18 ຊົ່ວໂມງ 350,000
6 ຫລວງພະບາງ ຢີຊີ 923 Km 21 ຊົ່ວໂມງ 380,000
7 ຫລວງພະບາງ ຄຸນມິ່ງ 1080 Km 24 ຊົ່ວໂມງ 500,000
 


- ຫຼວງພະບາງ - ຄຸນມິງ 7:00 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 500.000 ກີບ ລົດເມຕຽງນອນ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ)
- Luang Prabang – kungming 7:00 AM Price = 500.000 kip come by yourself (Sleeping Bus 24 hour)

ຕິດຕໍ່ໄດ້:
ໂທລະສັບ: 071 212 979, 030 9244454, 030 5334425
Fax: 260296.
E-mail: minivanstation@hotmail.com

ໝາຍເຫດ: + ຈຸດຈອດຂອງລົດຄຸນມິງ: ບໍ່ຫານ 150.000/p, ເມືອງຫຼາ 160.000/p, ພູເອີ 330.000/p, ເມີຈຽງ 380.000/p, ຢີຊີ 450.000/p

 
 
 
 
   
 
 
Lao English