1. ຫຼວງພະບາງ - ວຽງຈັນ 7:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 150.000 ກີບ, ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ)
- Luang Prabang-Vientiane 7:30 AM Price = 150.000 Kip, come by yourself (Using time 8 hour)

2. ຫຼວງພະບາງ - ວຽງຈັນ 8:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 155.000 ກີບ, ໄປຮັບ 7:30 (ໃຊ້ເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ)
- Luang Prabang-Vientiane 8:30 AM Price = 155.000 Kip, Pickup 7:30 (Using time 8 hour)

3. ຫຼວງພະບາງ - ວຽງຈັນ 16:00 ຕອນແລງ ລາຄາ = 155.000 ກີບ (ໃຊ້ເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ)
- Luang Prabang - Vientiane 16:00 PM Price = 145.000 Kip (Using time 8 hour)

ຕິດຕໍ່ໄດ້:
ໂທລະສັບ: 071 212 979, 030 9244454, 030 5334425
Fax: 260296.
E-mail: minivanstation@hotmail.com

 
 
 
 
   
 
Lao English