1. ຫຼວງພະບາງ - ວັງວຽງ 8:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 105.000 ກີບ, ໄປຮັບ 7:30 (ໃຊ້ເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ)
- Luang Prabang-Vang Vieng 8:30 AM Price = 105.000 kip, Pickup 7:30 (Using time 5 hour)

2. ຫຼວງພະບາງ - ວັງວຽງ 9:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 105.000 ກີບ, ໄປຮັບ 8:30 (ໃຊ້ເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ)  
- Luang Prabang-Vang Vieng 9:30 AM Price = 105.000 kip, Pickup 8:30 (Using time 5 hour)

3. ຫຼວງພະບາງ - ວັງວຽງ 10:00 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 105.000 ກີບ, ໄປຮັບ 9:00-9:30 (ໃຊ້ເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ) 
- Luang Prabang-Vang Vieng 10:00 AM Price = 105.000 kip, Pickup 9:00-9:30 (Using time 5 hour)

4. ຫຼວງພະບາງ - ວັງວຽງ 14:00 ຕອນແລງ ລາຄາ = 105.000 ກີບ, ໄປຮັບ 13:30 (ໃຊ້ເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ)   
- Luang Prabang-Vang Vieng 14:00 PM Price = 105.000 kip, Pickup 13:30 (Using time 5 hour)

5. ຫຼວງພະບາງ - ວັງວຽງ 15:00 ຕອນແລງ ລາຄາ = 105.000 ກີບ, ໄປຮັບ 14:00-14:30 (ໃຊ້ເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ)
- Luang Prabang-Vang Vieng 15:00 PM Price = 105.000 kip, Pickup 14:00-14:30 (Using time 5 hour)

ຕິດຕໍ່ໄດ້:
ໂທລະສັບ: 071 212 979, 030 9244454, 030 9244434
Fax: 260296.
E-mail: minivanstation@hotmail.com

 
 
 
 
   
 
Lao English