Powered by 12Go Asia system
 
 
   


1. ຫຼວງພະບາງ - ວຽງຈັນ 7:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 150.000 ກີບ, ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ)
2. ຫຼວງພະບາງ - ວຽງຈັນ 8:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 155.000 ກີບ, ໄປຮັບ 7:30 (ໃຊ້ເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ)
3. ຫຼວງພະບາງ - ວຽງຈັນ 16:00 ຕອນແລງ ລາຄາ = 155.000 ກີບ (ໃຊ້ເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ)
4. ຫຼວງພະບາງ - ວັງວຽງ 8:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 105.000 ກີບ, ໄປຮັບ 7:30 (ໃຊ້ເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ)
5. ຫຼວງພະບາງ - ວັງວຽງ 9:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 105.000 ກີບ, ໄປຮັບ 8:30 (ໃຊ້ເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ)  
6. ຫຼວງພະບາງ - ວັງວຽງ 10:00 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 105.000 ກີບ, ໄປຮັບ 9:00-9:30 (ໃຊ້ເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ)  
7. ຫຼວງພະບາງ - ວັງວຽງ 14:00 ຕອນແລງ ລາຄາ = 105.000 ກີບ, ໄປຮັບ 13:30 (ໃຊ້ເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ)   
8. ຫຼວງພະບາງ - ວັງວຽງ 15:00 ຕອນແລງ ລາຄາ = 105.000 ກີບ, ໄປຮັບ 14:00-14:30 (ໃຊ້ເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ)
9. ຫຼວງພະບາງ - ບໍ່ແກ້ວ 7:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 150.000 ກີບ, ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 9 ຊົ່ວໂມງ)  
10. ຫຼວງພະບາງ - ຫຼວງນ້ຳທາ 8:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 110.000 ກີບ, ໄປຮັບ 7:30 (ໃຊ້ເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ)  
11. ຫຼວງພະບາງ - ໜອງຂຽວ 9:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 55.000 ກີບ, ໄປຮັບ 8:30 (ໃຊ້ເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ)  
12.ຫຼວງພະບາງ - ຊຽງຂວາງ 9:00 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 105.000 ກີບ, ໄປຮັບ 8:30 (ໃຊ້ເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ)  
13. ຫຼວງພະບາງ - ຕາດກວາງຊີ 11:30 ຕອນເຊົ້າ 13:30 ຕອນແລງ ລາຄາ = 40.000 ກີບ, ໄປຮັບ 11:30
ອອກ 12:00 - ໄປຮັບ 13:30 ອອກ 14:00
14. ຫຼວງພະບາງ - ດຽນບຽນຟູ 6:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 190.000 ກີບ ລົດນັ່ງ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 10 ຊົ່ວໂມງ)   
15. ຫຼວງພະບາງ - ຮ່າໂນຍ 18:00 ຕອນແລງ ລາຄາ = 350.000 ກີບ ລົດເມຕຽງນອນ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ)
16. ຫຼວງພະບາງ-ນະຄອນວິງ 18:00 ຕອນແລງ ລາຄາ = 250.000 ກີບ ລົດເມຕຽງນອນ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 18 ຊົ່ວໂມງ)
17. ຫຼວງພະບາງ - ເຮ້ 17:30 ຕອນແລງ ລາຄາ = 420.000 ກີບ ລົດເມຕຽງນອນ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 28 ຊົ່ວໂມງ)
18. ຫຼວງພະບາງ - ຊຽງໃໝ່ 18:00 ຕອນແລງ ລາຄາ = 310.000 ກີບ ລົດເມນັ່ງ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 18 ຊົ່ວໂມງ)
19. ຫຼວງພະບາງ - ຈັງຫວັດເລີຍ 8:00 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 180.000 ກີບ ລົດເມນັ່ງ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ)
20. ຫຼວງພະບາງ - ຄຸນມິງ 7:00 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 500.000 ກີບ ລົດເມຕຽງນອນ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ)

21. ຫຼວງພະບາງ - ຈິງຮຸງ 7:30 ຕອນເຊົ້າ ລາຄາ = 235.000 ກີບ ລົດເມນັ່ງ ມາເອງ (ໃຊ້ເວລາ 14 ຊົ່ວໂມງ)

ໝາຍເຫດ: + ຈຸດຈອດຂອງລົດຄຸນມິງ: ບໍ່ຫານ 150.000/p, ເມືອງຫຼາ 160.000/p, ພູເອີ 330.000/p,
ເມີຈຽງ 380.000/p, ຢີຊີ 450.000/p
             + ຈຸດຈອດຂອງລົດຊຽງໃໝ່: ຊຽງຂອງ 190.000/p, ຊຽງລາຍ 247.000/

ໂທລະສັບ 071 212 979, 260 298, 030 9244454, 030 5334425  Fax: 260296. Motorbike for rent
E-mail: minivanstation@hotmail.com www.naluangstation.com

   
 
 
 
 
   
 
 
 
Lao English